Registruokitės ir pirmieji sužinokite apie MEZON naujienas ir neriboto interneto pasiūlymus.

Privatumo politika

UAB „MEZON“ (toliau – bendrovė) įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą.

Šis privatumo pranešimas:

 • apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, įskaitant ir Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2018 m. balandį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis.

Sąvokos

 • Asmens duomenys– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas.
 • Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu bendrovės siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.
 • Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.
 • Vietos nustatymo duomenys – elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė siūlo platų įrangos ir paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote įrangą ir (ar) paslaugas, ar registruojatės mūsų svetainėse.

Mes renkame duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų bendrovei, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos ir (ar) paslaugų.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 • pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
 • duomenys, kurie susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
 • telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Elektroninių ryšių ir kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; leistinos skelbti informacijos apie abonentus pateikimas viešuose spausdintuose ar el. abonentų sąrašuose; kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; klientų skolų išieškojimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.
 • Tiesioginė rinkodara. Mes tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.  •  Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas). Mes tvarkome savo personalo ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą.
 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas). Mes tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į  bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, valdyti įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Kiti tikslai, kuriais bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Visais aukščiau paminėtais atvejais bendrovė tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenims tvarkyti bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu, pavyzdžiui tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
  Duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.
 • Bendrovėms / institucijoms, leidžiančioms ir (ar) tvarkančioms viešuosius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašus. Jums sutikus, teisės aktuose numatytais atvejais bendrovė pateikia Jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą (jo dalį) tam, kad šie būtų skelbiami viešuosiuose abonentų sąrašuose (pvz., internetiniuose informacijos apie abonentus kataloguose ar telefonų knygose). Jūs turite teisę tokius duomenis tikrinti, taisyti ar panaikinti.
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, bendrovė (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Mezon teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, Mezon tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Sutartiniai duomenys paprastai saugomi 10 metų nuo paskutinės sutarties su klientu pabaigos ir galutinio atsiskaitymo už įrangą (paslaugas), o srauto duomenys 6 mėn. nuo įvykio dienos. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Tvarkant asmens duomenis Mezon gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad Mezon galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys tvarkomi 5 metus nuo sutikimo datos (tvarkant sutikimo pagrindu) arba tol, kol klientas neatsisakys, bet ne ilgiau nei tęsiasi sutartiniai santykiai (tvarkant teisėto intereso pagrindu). Sutikimui nustojus galioti, sutikimo gavimo įrodymai papildomai gali būti saugomi tiek kiek reikalinga MEZON teisėtiems interesams apsaugoti.

Mezon imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kaip naudojame slapukus?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek bendrovės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:
•  Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
•  Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
•  Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
•  Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Duomenys apie naudojamus slapukus 

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
Pll_language kuria kalba pateikiama informacija iškart patekus į sistemą 1 metai Telecentras.lt
PHPSESID naudojamas sesijai sukuriamas prisijungus į svetainę iki svetainė yra uždaroma Telecentras.lt
Sesijos ID sesijos išsaugojimui iškart patekus į sistemą 180 min. Duomenys gali kisti, praėjus nustatytam laikui eshop.mezon.lt
Valiuta kuria valiuta perkamos prekės iškart patekus į sistemą 2 dienos EUR eshop.mezon.lt
Kalba kuria kalba pateikiama informacija iškart patekus į sistemą 2 dienos lt-lt eshop.mezon.lt
Pradinis atstatyti vartotojo sesijai iškart patekus į sistemą 180 min. Duomenys gali kisti, praėjus nustatytam laikui eshop.mezon.lt
_ga  naudojamas vartotojų atpažinimui  sukuriamas prisijungus į svetainę  2 metai  atsitiktinai sugeneruoti ID www.mezon.lt
_gid  naudojamas vartotojų atpažinimui  sukuriamas prisijungus į svetainę  24 val.  atsitiktinai sugeneruoti ID www.mezon.lt
_gat ir _gat_gtag_UA_2254854_16  perduodama informacija apie naršomus puslapius, naudojama reklamai  sukuriamas užėjus į puslapį  1 min. www.mezon.lt
PHPSESSID  naudojamas sesijai  sukuriamas prisijungus į svetainę  iki svetainė yra uždaroma www.mezon.lt
fr  naudojamas facebook atpažinimui (koks vartotojas ir ar prisijungęs)  sukuriamas prisijungus į svetainę  3 mėn. www.mezon.lt
_ga  naudojamas vartotojų atpažinimui  sukuriamas prisijungus į svetainę  2 metai  atsitiktinai sugeneruoti ID savitarna.mezon.lt
_gid  naudojamas vartotojų atpažinimui  sukuriamas prisijungus į svetainę  24 val.  atsitiktinai sugeneruoti ID savitarna.mezon.lt
_gat  perduodama informacija apie naršomus puslapius, naudojama reklamai  sukuriamas užėjus į puslapį  1 min. savitarna.mezon.lt
PHPSESSID  naudojamas sesijai  sukuriamas prisijungus į svetainę  iki svetainė yra uždaroma savitarna.mezon.lt
smartadserver.com slapukai  naudojami surinkti anoniminei informacijai (statistikai, IP adresui, interneto tiekėjo informacijai, naudojamos naršyklės tipui, kt.), reklamos pateikimui  sukuriami prisijungus į svetainę  nuo kelių dienų iki kelių metų savitarna.mezon.lt
_ga  naudojamas vartotojų atpažinimui  sukuriamas prisijungus į svetainę  2 metai  atsitiktinai sugeneruoti ID savitarna.mezon.lt
_ga  naudojamas vartotojų atpažinimui  sukuriamas prisijungus į svetainę  2 metai  atsitiktinai sugeneruoti ID pardavimai.erdves.lt
_gid  naudojamas vartotojų atpažinimui  sukuriamas prisijungus į svetainę  24 val.  atsitiktinai sugeneruoti ID pardavimai.erdves.lt
PHPSESSID  naudojamas sesijai  sukuriamas prisijungus į svetainę  iki svetainė yra uždaroma pardavimai.erdves.lt
p_popup_uh naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metus Unikalus identifikatorius

www.mezon.lt

savitarna.mezon.lt

_utma, _utmb, _utmc stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje pirmo įėjimo į puslapį metu atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metai apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai, apskaitos rezultatas statistinis, skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“

www.mezon.lt

savitarna.mezon.lt

_utmz stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai Pirmo įėjimo į puslapį metu iki naršyklės uždarymo apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai, apskaitos rezultatas statistinis., skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“

www.mezon.lt

savitarna.mezon.lt

_dc_gtm_UA-4238681-1 slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. unikalus identifikatorius

www.mezon.lt

savitarna.mezon.lt

_dc_gtm_UA-4238681-28 slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse Įėjimo į puslapį metu 8 val. unikalus identifikatorius

www.mezon.lt

savitarna.mezon.lt

_ga slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai unikalus identifikatorius

www.mezon.lt

savitarna.mezon.lt

_gat_UA-4238681-28 slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių ID Įėjimo į puslapį metu 8 val. unikalus identifikatorius

www.mezon.lt

savitarna.mezon.lt

ssupp.vid tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas užėjus į puslapį 6 mėn. lankytojų ID

www.mezon.lt

Smartsupp

ssupp.chatid tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas užėjus į puslapį iki naršyklės uždarymo pokalbio ID

www.mezon.lt

Smartsupp

ssupp.group tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas užėjus į puslapį iki naršyklės uždarymo paskutinė lankytojų grupė

www.mezon.lt

Smartsupp

ssupp.opened tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas užėjus į puslapį iki naršyklės uždarymo atidarytas pokalbių langas

www.mezon.lt

Smartsupp

ssupp.barclicked tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas kai atidaromas pokalbių langas iki naršyklės uždarymo kai atidaromas pokalbių langas, reikalingas automatiniams pranešimams

www.mezon.lt

Smartsupp

ssupp.message tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas kai atidaromas pokalbių langas iki naršyklės uždarymo saugo turinį teksto srityje, jei puslapis atnaujinamas

www.mezon.lt

Smartsupp

ssupp.unreaded tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas kai atidaromas pokalbių langas iki naršyklės uždarymo neskaitytų pranešimų skaičius

www.mezon.lt

Smartsupp

ssupp.position tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas kai atidaromas pokalbių langas iki naršyklės uždarymo pokalbių lango vieta, jei lankytojas jį perkelia

www.mezon.lt

Smartsupp

SL_C_23361dd035530_KEY tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas kai atidaromas pokalbių langas 2 metai  projekto raktas

www.mezon.lt

Smartsupp

SL_C_23361dd035530_SID tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas kai atidaromas pokalbių langas 2 metai  sesijos ID, kuris priskiriamas kiekvienai naujai įrašytai sesijai

www.mezon.lt

Smartsupp

SL_C_23361dd035530_VID tiesioginiai pokalbiai internete sukuriamas kai atidaromas pokalbių langas 2 metai  lankytojo ID, priskirtas kiekvienam naujam lankytojui

www.mezon.lt

Smartsupp

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms bendrovės interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti bendrovės paslaugų pasiūlymus. Pakeisti savo nuomonę (nesutikti) galite paskambinę į bendrovės klientų aptarnavimo centrą telefonu (8 5) 2161616 arba parašę el. paštu: info@mezon.lt.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Mezon duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu ada@mezon-internet.lt. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Mezon bet kuriuo Jums patogiu būdu:

– raštu – el. paštu info@mezon.lt;

– žodžiu – telefonu nr. (8 5) 2161616;

– raštu – adresu Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius;

– atvykus į bet kurį Mezon saloną.

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.

2021-05-20